קורסים אקדמאיים

הטכניון מציע מגוון קורסים הנוגעים לסוגיות שונות של הסביבה. החל מההיבטים אקולוגים, ביולוגים, כלכליים ואף משפטיים. הפקולטה להנדסת סביבה, ומסלול הוראה למדעי הסביבה מציעים תוכנית לימודים עשירה המתמקדת בנושאים אלו.

בעמוד זה ריכזנו קורסים הרלוונטים לרוב הסטודנטים בטכניון, ושאינם דורשים קדם מיוחד.

למדתם קורס בטכניון שקשור לאיכות הסביבה? כתבו לנו ונוסיף אותו לרשימה.

 

014318 הסביבה בעידן הטכנולוגי

תוכן: הקורס מיועד לכלל הסטודנטים בטכניון ומטרתו להקנות ידע בסיס בנושאי הסביבה בארץ ובעולם: מקורות מים, טיפול בשפכים, פסולת מוצקה ומחזור, התחממות גלובלית, זיהום אויר, בנייה ירוקה, כלכלת סביבה, תחיקה ומידניות, מאבקים סביבתיים, תסקירי השפעה על הסביבה, מיקרוביולוגיה ואפידמיולוגיה, חקלאות אורגנית ובת קיימא, משבר במגוון הביולוגי, תחלואה ותעשיה, משבר האנרגיה.

קורס העשה תחת הפקולטה ללימודים הומניסטים

נקודות זכות : 2

מרצה אחראי – פרופ' חבר יוחאי כרמלי

015001  סביבה וצמחים

תוכן : הקורס יעסוק בנושאים הבאים: מקום הצחמים בביוספירה. צורות חיים. תצורות צומח. השפעות אקלים, קרקע ושריפות. מאזן המים בצמח. מינרלים, הזרימה בעצה ובשיפה. מנגנונים ואקולוגיה של פוטוסינתיזה. הורמונים צמחיים. מצבי עקה. רעייה, טפילות וטריפה. הדדיות בין צמחים לבעלי חיים. טיוב סביבתי בעזרת צמחים ( PHYTOREMEDIATION ). דלק מצמחים ( BIOFULE ). תגובות הצומח לשינויי אקלים.

מקצועות קדם – 015904 מבוא לאגרוביולוגיה

קורסי קדם : אין

נקודות זכות : 2 נ"ז

מרצה אחראי – פרופ' חבר כרמל יוחאי

014968 אקולוגיה למהנדסים

תוכן: אקולוגיה של מערכות: האקוסיסטמה כמערכת תדומדינמית, מארג המזון, ייוצר ראשוני, אנלגטיקה של אקוסיסטמות, מחזורים ביוגיאוכימיים, שינוי אקלים גלובליים. דינאמיקה של אוכלוסיות: קצב הגידול הרגעי, גידול לוגיסטי, מודלים דטרמיניסטיים וסטוכסטיים, אוכלוסיות-על, מודלים של טרי]פה, תחרות וטפילות. גאולוקיה מרחבית, משבר המגוון הביולוגיה.

הפקולטה להנדסת אזרחית וסביבתית

קורסי קדם : אין

נקודות זכות : 2.5 נ"ז

מרצה אחראי – פרופ' חבר כרמל יוחאי

* הערה: הקורס מיועד לסטו' מהפקולטה לסביבה, ביולוגיה וחקלאית

016302 זיהום אויר

תוכן: מזהמי אויר ראשונים –מקורות ואפקטים, אירוסולים-תכונות פיסיקליות וכימיות. מזהמים שניונים, ריאקציות פוטוכימיות, היווצרות ודעיכה של גזים וחלקיקים. זיהום אויר גלובלי, מטאורולוגיה של זיהום אויר, מדידות וניטור איכות האוויר הקהילתי, טיפול מנהלי ותחיקתי בזיהום אויר, בקרת מקורות ותהליכים מזהמים.

הפקולטה להנדסת אזרחית וסביבתית

אין קדם

נקודות זכות: 2.5

מרצה אחראי – פרופ' חבר דוד ברודאי

207407 מדעי הסביבה למתכננים

תוכן: הגדרה של המושגים מדיניות וניהול בהקשר של שמירה על איכות הסביבה. ניתוח אירועים נבחרים של תכניות מדיניות וניהול איכות הסביבה ומשאביה בישראל ובארצות אחרות. לימוד צורות הערכה של המבנה המינהלי והחוקי לביצוע מדיניות סביבתית.

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

נקודות זכות: 3

מרצה אחראי – פרופ' חבר דניאל אורנשטיין

207955 מדעי הסביבה למתכננים

תוכן: חשיבותם של השיקולים הסביבתיים בתכנון עירוני ואזורי. הנושאים: מערכת ההידרולוגית ואספקת מים באיכות ובכמות, השפעת האדם על מערכות מחזוריות של מינרלים בטבע, פסולת, איכות אוויר, רעש, התפקיד האקולוגי והסביבתי של שטחים פתוחים, הפגיעה במגוון המינים. עקרונות מתחום הפיסיקה, הכימיה והביולוגיה הנדרשים להבנת סוגיות סביבתיות.

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

נקודות זכות: 3

מרצה אחראי – פרופ' חבר דניאל אורנשטיין.

פרויקט בארכיטקטורה ירוקה

מספר מקצוע: 206573

סילבוס: סוגיות בארכיטקטורה ירוקה בקני מידה שונים: אורבאני, בנייני,פרטי מעטפת הבנין ומערכות הבקרה. הנושאים: אנרגיה ונוחות תרמית ואורית, אתר בר קיימא וקרקע, מים וביוב, חומרים, משאבים ופסולת ואיכות סביבת אויר הפנים. יישום תקן 5281 – בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה ("בנינים ירוקים") ו/או תקנים ירוקים אחרים, (כגון LEED- LEADING IN ENERGY – ENVIRONMENTAL DESIGN).

עבור סמסטר חורף 2013/14(תשע"ד) אחראי : ארכיטקט דוד קנפו

056399 הנדסת אנרגיה וסביבה

תוכן: הקורס יתמקד במערכות אנרגיה עכשוויות ועתידיות, ניצול משאבים, מיצוי המרה, אגירה וטכנולוגיות קצה. יבחנו טכנולוגיות מתחדשות וקונבנציונאליות שונות להפקת אנרגיה, פרקטיקות ואלטרנטיבות לניצול אנרגיה, ופרקטיקות צריכה עולמיות. הערכה ואנליזה כמותית של מערכות טכנולוגיות אנרגיה פוטנציאלייות בהקשרים הנדסיים, פוליטיים, חברתיים, כלכליים וסביבתיים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. למנות ולהסביר את מקורות האנרגיה העיקריים ואת יישומם העיקרי. 2. לתאר את האתגרים והבעיות הקשורים בשימוש במקורות אנרגיה מגוונים. 3. לדון בפתרונות אפשריים לנושאי אספקה ונושאים סביבתיים הקשורים בדלקים פוסיליים ומקורות אנרגיה אחרים. 4. למנות ולתאר את הטכנולוגיות והמקורות העיקריים לאנרגיה מתחדשת. 5. להמיר יחידות אנרגיה, לכמת ביקוש לאנרגיה ולבצע השוואות בתחום טכנולוגיות, משאבים ושימושי אנרגיה שונים.

הפקולטה להנדסה כימית

נקודות זכות: 2

מרצה אחראי – פרופסור סרג'יו קפוסטה

054452 בעיות סביבתיות-זיהום אויר

תוכן: הכרת בעיות זיהום האויר בסביבה והדרכים לפתרון בעיות אלה. הצגת ופתוח המושגים היסודיים של זיהום אויר: סוגי המזהמים, תכונותיהם. רוחות מקומיות ורוחות גלובליות. מצבים אטמוספיריים והשפעתם על הפיזור של מזהמים באטמוספרה. הווצרות מזהמים בתהליכי שריפה. סילוק מזהמים מתהליכים שונים.

הפקולטה להנדסת כימית

אין קדם

נקודות זכות: 2.5

מרצה אחראי – פרופ' גדעון גרדר